Photo : Keiichi Sakakura
Model : Mutsumi Kimura
Makeup : Taeko Omae